Přeskočit na obsah

  • 800 10 12 12INFOLINKA
  • 602 277 382NONSTOP ASISTENČNÍ SLUŽBA

Všeobecné obchodní podmínky oprav a servisních prací společnosti Přerost a Švorc – auto, s.r.o. ( dále pouze jen VOP )


Úvodní ustanovení
Tyto VOP upravují práva a povinnosti Opravce a Zákazníka při uzavírání Smlouvy v provozovnách Opravce a při nákupu náhradních dílů. Objednáním Předmětu smlouvy Zákazník akceptuje tyto VOP. Vztahy mezi Opravcem a Zákazníkem se řídí právním řádem České republiky, zejména Zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem ( dále jen OZ ).

1. Základní pojmy a jejich vymezení

1.1 „ Opravcem“ se rozumí společnost Přerost a Švorc – auto s.r.o., IČ 63073188, se sídlem Veleslavínská 48/39, Veleslavín, 16200 Praha 6, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 35976. Přijímat vozidla k opravě a servisu jsou jménem Opravce oprávněni příslušní zaměstnanci Opravce – servisní technici, přičemž Opravce se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Zákazníka dílo (opravu, servis).

1.2 „Objednatelem“ se rozumí vlastník nebo provozovatel vozidla uvedený v předloženém Osvědčení o registraci vozidla. Objednatel objednává opravu či servis vždy na svůj účet a je povinen Opravci objednané dílo uhradit. Objednatel je oprávněn u Opravce dílo objednat i prostřednictvím svého Zástupce.

1.3 „Zástupcem“ se rozumí ten, kdo opravu či servis na účet Objednatele objednává tzn. zejména zmocněnec či zaměstnanec.

1.4 „Zákazníkem“ se rozumí Objednatel, který je uveden jako druhá smluvní strana v Zakázkovém listě, jež předává vozidlo Opravci k opravě či servisu a zavazuje se Předmět opravy či servisu po provedené opravě či servisu převzít a zaplatit Opravci za provedení díla odměnu. Zákazník je povinen oznámit Opravci jakékoli změny jeho adresy, sídla či jiných fakturačních údajů.

1.5 „Zakázkovým listem“ se rozumí smluvní formulář Opravce, který slouží zároveň rovněž jako zápis o převzetí vozidla do opravy či servisu, přičemž Zakázkový list musí být vždy podepsán Zákazníkem a Opravcem.

1.6 „Smlouvou“ se rozumí smlouva o opravě či servisu uzavřená mezi Opravcem a Zákazníkem formou podepsání Zakázkového listu za podmínek ujednaných v těchto VOP a v samotném Zakázkovém listu.

1.7 „Předmět smlouvy“ se rozumí údržba, servis nebo oprava motorového vozidla podle Zakázkového listu a není-li uvedeno jinak v rozsahu odpovídajícímu znovu uvedení vozidla do stavu způsobilosti provozu na pozemních komunikacích odstraněním Zákazníkem označených vad.

1.8 „Předmětem opravy“ se rozumí vozidlo převzaté Opravcem od Zákazníka za účelem Předmětu smlouvy.„

1.9 „Osvědčením o registraci vozidla“ se rozumí i osvědčení o technickém průkazu (dále jen OTP).


2. Zakázka

2.1 Objednatel odpovídá za to, že každý subjekt, který Předmět opravy přiveze k opravě a podepíše Zakázkový list, je jeho oprávněným zástupcem.

2.2 Opravce je oprávněn neprovést Předmět smlouvy a odmítnout uzavření Smlouvy v případě, že Zákazník nepředloží OTP a odmítne se identifikovat.

2.3 V případě, že Objednatel je právnickou osobou či fyzickou osobou – podnikatelem má se za to, že zástupce Objednatele je pověřen tímto Objednatelem k podpisu Smlouvy.

2.4 V případě, že Objednatel je fyzickou osobou a objednává Předmět smlouvy prostřednictvím zástupce, je zástupce povinen předložit písemnou plnou moc zmocňujícího k uzavření Smlouvy, v opačném případě je zástupce uveden na Zakázkovém listě jako předávající osoba a i na tuto osobu se vztahují práva a povinnosti Zákazníka podle těchto VOP, zejména povinnost uhradit cenu opravy a to společně a nerozdílně s Objednatelem.

2.5 V případě, že Opravce provádí pro Objednatele Předmět smlouvy na základě rámcové a dlouhodobé objednávky, nemůže se Objednatel zprostit odpovědnosti zpochybněním oprávnění osoby předávající Předmět opravy Opravci v případě, že v minulosti tato osoba již jménem Objednatele vystupovala a Zakázkové listy podepisovala.

2.6 Zákazník je povinen předat Předmět opravy Opravci vyklizený, bez volně uložených předmětů, případně je povinen Opravce upozornit na předměty ponechané v Předmětu opravy a uvést je do Zakázkového listu. Zákazník je povinen neponechávat v Předmětu opravy cennosti. Opravce neodpovídá za případnou ztrátu či poškození volně uložených předmětů v Předmětu opravy, které nebudou uvedeny v Zakázkovém listu.

 

3. Cena Předmětu smlouvy

3.1 Cena Předmětu smlouvy uvedená v Zakázkovém listu je cena stanovená odhadem, v jejíž výši dojde pravděpodobně k účtování. Takto stanovená cena je nezávazným rozpočtem a jedná se o cenu předpokládanou. Předpokládaná cena vychází z předpokládaného rozsahu prováděných prací a náhradních dílů a aktuálního platného ceníku materiálu a pracovních jednotek. Objednatel je oprávněn se seznámit s ceníkem Opravce na kterékoli jeho provozovně.

3.2 Zákazník se zavazuje uhradit cenu dle aktuálního platného ceníku Opravce a případně cenu dohodnutou v Zakázkovém listě.

3.3 Není-li při převzetí vozidla Opravcem možné stanovit cenu Předmětu smlouvy ani odhadem, je tato skutečnost uvedena v Zakázkovém listě. Po zjištění předpokládané ceny je Opravce povinen tuto předpokládanou cenu zákazníkovi sdělit a to e-mailem případně i telefonicky. Zákazník je povinen cenu odsouhlasit nejpozději do tří pracovních dní od sdělení odhadované ceny, případně v této lhůtě sdělit, že na opravě netrvá. V takovém případě Opravce Předmět smlouvy neprovede a zákazník je povinen si Předmět opravy vyzvednout a převzít a dále zaplatit Opravci provedenou prohlídku a diagnostiku možných závad na Předmětu opravy. Zákazník je povinen vozidlo převzít nejpozději do tří pracovních dní od vyrozumění Opravce k převzetí Předmětu opravy, za každý další započatý kalendářní den skladování Předmětu opravy je povinen Opravci uhradit parkovné a to ve výši dle platného ceníku parkovného Opravce.

3.4 Zákazník podpisem Zakázkového listu akceptuje možné navýšení ceny Předmětu smlouvy určené odhadem a to až do 10 % ceny zakázky, přičemž takovéto navýšení nepředstavuje podstatné překročení ceny ( § 2612 OZ ).V případě, že Opravce v rámci provádění Předmětu smlouvy zjistí, že konečná výše překročí 10 % ceny zakázky, je povinen tuto skutečnost Zákazníkovi sdělit a to e-mailem či telefonicky. V takovémto případě je oprávněn Zákazník navýšení ceny odmítnout a od Smlouvy odstoupit. V takovém případě se zavazuje Opravci zaplatit poměrnou část původně stanovené ceny, přičemž je povinen Předmět opravy převzít nejpozději do tří pracovních dnů od odstoupení od Smlouvy, za každý další započatý kalendářní den skladování Předmětu opravy je povinen Opravci uhradit parkovné a to ve výši dle platného ceníku parkovného Opravce.

3.5 V případě, že Zákazník do tří pracovních dní od vyrozumění o navýšení ceny od Smlouvy neodstoupí, má se za to, že s navýšením ceny Zákazník souhlasí a Opravce je oprávněn za navýšenou cenu Předmět smlouvy provést. Opravce je však v tomto případě oprávněn od Smlouvy odstoupit a to i v částečném rozsahu.

4. Rozsah a provedení Předmětu smlouvy

4.1 Předmět smlouvy je Opravcem prováděn v rozsahu a ve lhůtě stanovené v Zakázkovém listě. V případě, že při provádění Předmětu smlouvy vyplyne nutnost změny rozsahu opravy i lhůty dokončení, je povinen Opravce Zákazníka vyrozumět a to e-mailem či telefonicky.

4.2 Při vyrozumění Opravce Zákazníka o potřebě změny rozsahu Předmětu smlouvy je Opravce povinen Zákazníka upozornit na změnu rozsahu, změnu pracnosti a změnu potřeby prodloužit lhůtu pro provedení Opravy. Současně je Opravce povinen upozornit Zákazníka na případné závady způsobující technickou nezpůsobilost Předmětu opravy k provozu na pozemních komunikacích. Vyrozumění Zákazníka Opravcem se provádí e-mailem či telefonicky a Opravce je povinen vyznačit na Zakázkovém listě zda Zákazník souhlasí se změnou rozsahu Předmětu smlouvy, případně v jakém rozsahu, či zda Zákazník změnu odmítá.

4.3 Opravce je oprávněn s Předmětem opravy provést a to i opakovaně, zkušební jízdy v rozsahu potřebném pro zjištění rozsahu Předmětu smlouvy.

4.4 V případě, že Zákazník při sjednávání a podpisu Zakázkového listu neuvede, že trvá na vrácení vyměněných poškozených dílů či vyměňovaných součástek, nemá na jejich vrácení právo s tím, že tyto komponenty jsou bez hodnoty, přenechává je do vlastnictví Opravce a Opravce je oprávněn s nimi naložit v rámci svého sběrného hospodářství v rámci nakládání pevných odpadů, případně jinak.

5. Vydání Předmětu opravy

5.1 Zákazník je povinen převzít Předmět opravy z provozovny Opravce a to v den, uvedený v Zakázkovém listu, případně v jiný dohodnutý den.

5.2 Zákazník je povinen předložit Opravci originál Zakázkového listu, případně prokázat při převzetí Předmětu opravy svou totožnost.

5.3 Zákazník je povinen potvrdit převzetí Předmětu opravy podpisem na Zakázkovém listě, v případě navýšení ceny Předmětu smlouvy dle článku 4.2 těchto VOP, pak podpisem stvrzuje správnost účtované ceny. Stvrzení navýšení ceny dle článku 4.2 těchto VOP je možné i stvrzením převzetí příslušného vyúčtování (faktury).

5.4 Opravce je oprávněn zadržet i jiné vozidlo Objednatele, které Objednatel Opravci svěří k zajištění svých splatných pohledávek za Objednatelem, které vznikly na základě Smluv a podle těchto VOP a to i pro pohledávku vzniklou z titulu poskytnutí náhradního vozidla.

5.5 Nevyzvedne-li si Zákazník Předmět opravy nejpozději do 30ti dnů ode dne uvedeného v Zakázkovém listu, případně stanoveného způsobem dle článku 4.2 těchto VOP, zavazuje se Opravci zaplatit za každý další započatý kalendářní den skladování Předmětu opravy parkovné a to ve výši dle platného ceníku parkovného Opravce. Zároveň na objednatele přechází riziko nahodilé škody či zničení Předmětu opravy.

5.6 Nevyzvedne-li si Zákazník Předmět opravy nejpozději do 6ti měsíců ode dne uvedeného v Zakázkovém listu, případně stanoveného způsobem dle článku 4.2 těchto VOP, je oprávněn Opravce Předmět opravy prodat a do kupní ceny si započíst cenu Předmětu smlouvy a případné další pohledávky za Objednatelem podle těchto VOP.

6. Způsob úhrady ceny Předmětu smlouvy

6.1 Předmět opravy bude Zákazníkovi vydán až po uhrazení úplné ceny Předmětu smlouvy, nedohodne-li se Zákazník s Opravcem písemně jinak.

6.2 Před vydáním Předmětu opravy Zákazník podepíše Zakázkový list a fakturu, platba ceny Předmětu smlouvy se provádí buď v hotovosti ( maximálně do částky přípustné podle platných právních předpisů pro platbu v hotovosti ), platební kartou nebo bankovním převodem. V případě platby v hotovosti Opravce Zákazníkovi na fakturu vyznačí tuto skutečnost tzn. že je placeno v hotovosti. V případě úhrady formou bankovního převodu se úhradou rozumí až připsání částky na účet Opravce.

6.3 V případě Zákazníka přebírajícího Předmět opravy na základě dlouhodobé či rámcové Smlouvy platí pro úhradu ceny Předmětu smlouvy dohodnuté platební podmínky v těchto smlouvách, není-li v nich stanoveno jinak, pak platí způsob úhrady dle těchto VOP.

7. Záruka, odpovědnost za vady

7.1 Na opravy a použité náhradní díly při provádění Předmětu smlouvy poskytuje Opravce záruku 24 měsíců. Tato záruka je poskytována na náhradní díly a součástky podle této Smlouvy, pokud byly odborně namontovány a užívány dle určení výrobce a v souladu s pokyny výrobce pro určitý typ vozidla. Důkaz o správném technologickém postupu a seřízení ( včetně protokolů ) nese Zákazník.

7.2 Záruka se nevztahuje na spotřební materiál, rychle spotřebovávané náhradní díly či součástky a mazadla a případně na díly či součástky, u kterých toto bude výslovně v Zakázkovém listu uvedeno.

7.3 Záruka se nevztahuje na závady a škody, které byly způsobené havárií vozidla, záruka se nevztahuje ani na závady či škody způsobené nesprávným užíváním vozidla, včetně zejména neodborných oprav, manipulací, neautorizovaných přestaveb a tzv. tuningů, nebo na závady či škody, které byly způsobeny náhradním dílem, součástkou, materiálem či mazadly, který si dodal k Opravci sám Zákazník. Opravce výslovně upozorňuje Zákazníka na nevhodnost dodávání vlastních dílů, součástek, materiálů či mazadel, přičemž tyto považuje svou povahou za nevhodné pro provádění Předmětu smlouvy, neboť se nemusí jednat o originální materiál výrobce vhodný pro provedení Předmětu smlouvy.

7.4 V případě použití repasovaných náhradních dílů, na což je Opravce Zákazníka povinen upozornit, poskytuje Opravce shodnou záruku uvedenou v článku 7.1 těchto VOP.

7.5 Opravce neodpovídá za škodu, která vznikne na Předmětu opravy v důsledku úmyslně pozměněných či zatajených informací o příčině vady na Předmětu opravy či v případě, že byl Opravcem poučen o jeho nevhodnosti pokynu pro postup při provádění Předmětu smlouvy a přesto na takovém postupu trvá. V takovýchto případech odpovídá Zákazník za případné škody, které Opravci v důsledku takovýchto sdělení vzniknou.

8. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

8.1 Zákazník, který naplňuje znaky spotřebitele dle § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ( dále jen ZoOS ), má podle § 20d a násl. ZoOS právo na mimosoudní řešení sporu ze Smlouvy. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů ( tedy orgánem, který takový spor je oprávněn řešit) je ve smyslu § 20e písm. d) ZoOS Česká obchodní inspekce. Internetová adresa České obchodní inspekce je http://www.coi.cz/.

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Pro v budoucnu uzavřené Smlouvy se vždy použijí VOP, platné v době uzavření Smlouvy. Aktuální znění VOP uveřejňuje Opravce na svých webových stránkách a Zákazník je oprávněn se s jejich zněním seznámit i na každé provozovně Opravce.

9.2 Ustanovení těchto VOP upravují práva a povinnosti Opravce a Zákazníka, přičemž tato ustanovení platí pro případ, že není v konkrétní Smlouvě uvedeno jinak.

9.3 Smluvní strany si vzájemně udělují souhlas s vyrozumíváním se a zasíláním zpráv, informací, potvrzení o doručení zpráv i jiných sdělení ve věcech Smluv prostřednictvím e-mailu a telefonu (a to i SMS). Byla-li odeslána zpráva z e-mailové adresy či čísla telefonu Zákazníka uvedeného v Zakázkovém listě, nemůže se Zákazník dovolávat zneužití takovéto e-mailové adresy či telefonického čísla.

9.4 Stane-li se některé ustanovení Smlouvy uzavřené podle těchto VOP či některé ustanovení těchto VOP neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, nemá tato skutečnost vliv na platnost ostatních ustanovení Smlouvy či VOP, pokud z povahy Smlouvy či VOP, z jejího obsahu nebo z okolností za níž byla uzavřena nevyplývá, že toto ustanovení nelze od ostatního obsahu smlouvy či VOP oddělit. Pro případ, že kterékoli ustanovení Smlouvy či VOP se stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným a jedná se o oddělitelná ustanovení, použijí se ustanovení Smlouvy či těchto VOP, případně ustanovení příslušných právních předpisů nejblíže svému účelu vhodná.

9.5 Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 19.03.2018 a nahrazují dřívější VOP.


Přerost a Švorc – auto, s.r.o.

 

Sídlo firmy:
Veleslavínská 39
162 00, Praha 6
DIČ: CZ63073188

 

Informace: 800 10 12 12
Ústředna: 220 611 108
E-mail: auto@prerost-svorc.cz
Dealer Škoda Auto

Ochrana osobních údajů:
gdpr@prerost-svorc.cz
GDPR ŠKODA auto
GDPR Přerost a Švorc
COMPLIANCE
compliance@prerost-svorc.cz

Na našem webu www.prerost-svorc.cz využíváme soubory cookies. Díky nim můžeme naše stránky upravit tak, aby fungovaly jednoduše a efektivně a co nejvíce vám vyhovovaly. Pokud budete i nadále využívat naše stránky, aniž byste si změnili nastavení, budeme to považovat za váš souhlas s používáním cookies.
Více o souborech Cookies.          Ochrana osobních údajů.